I.ÚVOD

Tieto Všeobecné podmienky upravujú vzájomné zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom ubytovacieho zariadenia a zákazníkmi. Tieto podmienky sa vzťahujú iba na služby poskytované v chate Mojtín. Podmienky sú pre všetky strany záväzné a uhradením zálohy zákazníkom nadobúdajú štatút zmluvy v súlade s platnými ustanoveniami záväzných predpisov Slovenskej republiky.

II.ZÁKAZNÍK

Zákazníkom ubytovaným v chate Mojtín je plnoletá osoba, ktorá záväzne uzavrie zmluvu o ubytovaní a zaplatí zálohu, resp. cenu za ubytovanie (ďalej len zákazník). Hosťom je zákazník a ostatné osoby ubytované v chate Mojtín v súlade s písomne vopred dohodnutým zoznamom hostí zákazníka. Zákazník zodpovedá za ostatné osoby ubytované v chate Mojtín v súlade s písomne vopred dohodnutým zoznamom hostí zákazníka a ich konanie sa považuje ako za konanie jeho vlastné. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu užívať služby a byť len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Zákazníkom môže byť len osoba staršia ako 18 rokov.

III. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Vznik zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a chatou Mojtín vzniknú na základe objednávky (písomnej, telefonickej alebo e-mailovej) a následne uzavretej zmluvy o ubytovaní. Na základe objednávky zašle poskytovateľ ubytovacieho zariadenia zákazníkovi v prípade voľnej kapacity ubytovacieho zariadenia potvrdenie rezervácie (poštou alebo elektronicky) a zároveň rezervuje požadovaný voľný termín zákazníkovi na dobu maximálne 2 pracovných  dní. V priebehu tejto doby je zákazník povinný uhradiť zálohu vo výške 50% z celkovej sumy. Uhradením zálohy zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom dohodnutých služieb, cenou, platobnými podmienkami a storno podmienkami a týmito všeobecnými podmienkami ubytovania v chate Mojtín, berie ich na vedomie ako záväzné a súhlasí s nimi. Za zmluvný záväzok ďalších osôb uvedených na rezervácií zodpovedá zákazník, ktorý objednávku podal, ako za svoj. Bez uhradenia zálohy nie je možné objednávku akceptovať a po 2 pracovných dňoch bude rezervácia zrušená.

IV.CENY

Ubytovanie je poskytované odplatne, kde cena za ubytovanie je stanovená na základe cenníka alebo dohodou zmluvných strán. Cena za ubytovanie je splatná  pri nástupe na  pobyt, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Platba sa vykonáva v hotovosti alebo bankovým prevodom. Platba vykonaná bankovým prevodom sa považuje za uhradenú pripísaním peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa ubytovacieho zariadenia. V prípade vzniku škody spôsobenej zavinením zákazníka je  správca  chaty Mojtín oprávnený domáhať sa od neho náhrady za škodu. Zákazník je povinný uhradiť prípadnú škodu vzniknutú v priestoroch objektu alebo na predmetoch v areáli objektu (ako napr. altánok, parkovacia plocha, bazén, nábytok a pod.), a to v plnej výške, vrátane náhrady ušlého zisku vzniknutého z dôvodu znemožnenia poskytnutia ubytovania ďalším zákazníkom z dôvodu tejto škody, a to vo výške platnej ceny za ubytovanie po celú dobu, počas ktorej bude izba, prípadne iné zariadenie vyradené z prevádzky. Túto povinnosť má zákazník aj v prípade, že škodu spôsobia deti alebo iné osoby ubytované zákazníkom.

V.PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo byť informovaný o všetkých podmienkach týkajúcich sa jeho pobytu, využívať všetky dojednané a zaplatené služby, odstúpiť od zmluvy pokiaľ kvalita a rozsah služieb nezodpovedá písomnej dohode na potvrdenej objednávke stornovať pobyt kedykoľvek pred jeho začatím (v tomto prípade sa vzájomný vzťah riadi ďalej uvedenými storno podmienkami).

Zákazník je povinný:

- uchovať potvrdenie rezervácie a predložiť ho pri nástupe na ubytovanie spolu s platným občianskym preukazom.
- uhradiť cenu za ubytovanie podľa platného cenníka, pokiaľ nebolo dohodnuté inak
- riadne užívať priestory určené k ubytovaniu, dodržiavať poriadok a čistotu
- zoznámiť sa so Všeobecnými podmienkami ubytovania a dodržiavať ich
- bez prieťahov oznámiť potrebu vykonania opráv v priestoroch vyhradených k ubytovaniu
- bezodkladne oznámiť poškodenie alebo škodu, ktorú v priestoroch spôsobil, resp. ktorá v ubytovacom zariadení vznikla
- pri príchode vo vlastnom záujme prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a prípadné závady okamžite nahlásiť poskytovateľovi ubytovacieho zariadenia. V prípade, že tieto bezodkladne 
nenahlási, bude za tieto zodpovedať ako keby ich spôsobil sám. - pri odchode alebo opustení objektu vypnúť elektrické zariadenia (TV, chladničku, rádio, a pod.), prekontrolovať uzatvorenie vodovodných batérií.
- dodržiavať požiarno-poplachové smernice a riadiť sa nimi

Zákazník nesmie bez súhlasu poskytovateľa:

- premiestňovať zariadenia, vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do rozhlasových a televíznych prijímačov, do elektrických spotrebičov, do elektrickej siete alebo inej inštalácie, inak bude zodpovedať za všetku škodu, ktorá týmto vznikne. 
- používať v priestoroch vlastné spotrebiče 
- prenechať priestory vyhradené k ubytovaniu inej osobe, ako je uvedená v zozname hostí, odsúhlasenom poskytovateľom ubytovacieho zariadenia

v priestoroch objektu:

- nosiť zbraň a strelivo alebo ich inak prechovávať v stave umožňujúcom ich okamžité použitie 
- držať, vyrábať alebo prechovávať omamné alebo psychotropné látky alebo jedy, pokiaľ sa nejedná o liečivá, ktorých užívanie bolo zákazníkovi predpísané lekárom 
- fajčiť v objekte (len na to vyhradenom priestore) 
- z bezpečnostných dôvodov ponechávať deti vo veku do 10 rokov bez dozoru dospelých v izbe a ani v iných priestoroch objektu a areálu 
- manipulovať s nábytkom a posteľami. 
- chodiť v lyžiarskej obuvi, tú treba ponechať v chodbe.

V chate sa prezúva do domácej obuvi. 

Najskoršou možnou hodinou nástupu na pobyt je 15:00h prvého dňa pobytu a ukončenie pobytu je do 10:00h posledného dňa pobytu, ak sa poskytovateľ so zákazníkom nedohodne inak. 

Parkovanie vozidiel zákazníkov je možné na parkovisku v areáli ubytovacieho zariadenia . Tieto parkovacie plochy sú uzatvorené. Poskytovateľ ubytovacieho zariadenia však neručí za prípadné odcudzenie vozidla alebo vecí vo vozidle. Počas parkovania vozidiel je zákazník povinný dodržiavať zákon o ochrane pôdy pred ropnými produktmi. Za spôsobené ropné havárie nesie zákazník plnú zodpovednosť. 

Doporučujeme zákazníkom, aby šperky, peniaze a iné cennosti nenechávali na izbách. Prevádzkovateľ v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka nezodpovedá za stratu, či škody na uvedených veciach.

Návšteva objektu s domácimi zvieratami je možná len s predchádzajúcim súhlasom poskytovateľa ubytovacieho zariadenia. Zákazník je povinný nahradiť všetku škodu na majetku, ktorú jeho domáce zviera spôsobí a taktiež odstrániť exkrementy. Poskytovateľ ubytovacieho zariadenia má právo požadovať uhradenie poplatku za domáce zviera.

Zákazník je oprávnený užívať vonkajšie záhradné posedenie, ktorého súčasťou je altánok s krbom. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za použitie a zaobchádzanie s vonkajším a vnútorným krbom a je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia. Zakazuje sa akákoľvek manipulácia s otvoreným ohňom(sviečky, zápalky a pod.) deťom do 15 rokov. V prípade požiaru je zákazník povinný okamžite informovať prevádzkovateľa a hasičov.

Po odchode z ubytovacieho zariadenia sú ubytovaní hostia povinní uzatvoriť vodovodné kohútiky, pozhasínať svetlá, skontrolovať okná a uzamknúť všetky vchodové dvere. Náhrada pri strate jedného zväzku kľúčov je 100€.


Ubytovaní hostia musia dodržiavať nočný kľud

Posteľná bielizeň a uteráky sa nevymieňajú denne, slúžia na celý pobyt.

V deň odchodu prosíme ubytovaných dať chatu (aj kuchynskú linku) do pôvodného stavu vrátane okolia chaty. Umyť a uložiť riad a zobrať si VŠETKY svoje potraviny. V cene pobytu máte zahrnuté bežné upratovanie, ktoré však NEZAHRŇUJE čistenie čalúnenia, maľovanie počmáraných, alebo inak zašpinených stien a ďalšieho nadmerného znečistenia chaty. V prípade nadmerného znečistenia bude účtovaný poplatok v rozsahu spôsobenej škody.

VI.PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA

Poskytovateľ ubytovacieho zariadenia si ukladá za povinnosť zaistiť všetky práva zákazníka uvedené v bode V. 
Právom poskytovateľa ubytovacieho zariadenia je v prípadoch, ktoré nemôže ovplyvniť: 
a) zmeniť termín pobytu 
b) zmeniť ceny
c) zmeniť rozsah služieb
d) zrušiť zmluvu
Pokiaľ zákazník so zmenami a) až d) nesúhlasí, má právo do 48 hodín od vyrozumenia o zmenách písomne od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade vráti poskytovateľ ubytovacieho zariadenia 100% zaplatenej zálohy za ubytovanie zákazníkovi.
Rozhodujúci je čas doručenia odstúpenia od zmluvy. V opačnom prípade sa má za to, že sa so zmenou súhlasí. V prípade, že dôjde k situácií, kedy poskytovateľ ubytovacieho zariadenia bude vracať zákazníkovi finančnú čiastku, je povinný tak urobiť v možnom najkratšom termíne, najneskôr však do 15 dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre vrátenie.

Majiteľ si vyhradzuje právo v nutných prípadoch vstúpiť do ubytovacieho objektu, ako aj v prípadoch podozrenia porušovania ubytovacieho poriadku.

VII. STORNO PODMIENKY

Zákazník má právo kedykoľvek pred začatím pobytu, bez oznámenia dôvodov, odstúpiť od zmluvy. Právo na úhradu storno poplatkov poskytovateľovi ubytovacieho zariadenia, týmto nie je dotknuté. Odstúpenie je možné výhradne písomnou formou. Toto odstúpenie musí byť doručené poskytovateľovi ubytovacieho zariadenia a zákazník je povinný zaplatiť nasledujúce:

Viac ako 60 dní pred nástupom na pobyt: storno poplatok je 25% celkovej ceny pobytu.

Viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt, najviac však 60 dní: storno poplatok je 40% celkovej ceny pobytu.

Viac ako 10 dní pred nástupom na pobyt, najviac však 30 dní: storno poplatok je 45% celkovej ceny pobytu.

10 a menej dní pred nástupom na pobyt: storno poplatok je 50% celkovej ceny pobytu.

 

VIII. ĎALŠIE DOJEDNANIA

Je nevyhnutné dohodnúť si čas príjazdu alebo stretnutia s poskytovateľom ubytovacieho zariadenia minimálne 24 hodín vopred. 

Sťažnosti hostí, reklamácie a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky prijíma správca chaty na 0902 826 501 alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákazník na základe objednávky dáva súhlas na spracovanie osobných údajov svojich a hostí uvedených v zozname pre potreby ubytovacieho zariadenia, t.j. ukladanie na nosiče dát, upravovanie, vyhľadávanie v nich, poskytovanie tretím osobám, triedením, kombinovaním a likvidáciou v súlade zo Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to až do odvolania.

 

 

Všetkým našim hosťom prajeme príjemný pobyt.

 

 

Copyright © 2019-2024 Apartmány Mojtín

Design a realizácia: Trebor 2017